Πόροι

Έκθεση για την Ομάδα Εστίασης

Έκθεση για την Ομάδα Εστίασης

Στο πλαίσιο του έργου E-HEALth Literacy, διερευνήθηκε το τρέχον πλαίσιο και η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας από επαγγελματίες, ασφαλιστικές εταιρείες και το κοινό με τη διεξαγωγή ομάδων εστίασης στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και την Ελβετία. Οι ομάδες εστίασης είχαν ως στόχο να λάβουν πληροφορίες από εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής υγείας, εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, προγραμματιστές εφαρμογών, μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας, προγραμματιστές και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας καθώς και χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Τα κοινά αποτελέσματα των εθνικών ομάδων εστίασης συνοψίζονται στην “Έκθεση για τις ομάδες εστίασης” και μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.