Αποτύπωμα

Επικοινωνία

Stiftung Digitale Chancen, Chausseestr. 15, 10115 Berlin

Nenja Wolbers, [email protected]

Το Ίδρυμα Stiftung Digital Chancen αναγνωρίζεται από το Τμήμα Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών της Γερουσίας του Βερολίνου ως ίδρυμα αστικού δικαίου με δικαιοπρακτική ικανότητα. Αριθμός εγγραφής: 3416/658-ΙΙ.2.

Εγγραφή στο EU Μητρώο Διαφάνειας:

Συντακτική ευθύνη σύμφωνα με την § 55 παράγραφο 2 RStV

Δήλωση αποποίησης ευθύνης Ι

Παρά τη σχολαστική εποπτεία του περιεχομένου, το Ίδρυμα Stiftung Digitale Chancen δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών links. Οι διαχειριστές των συνδεδεμέων ιστοσελίδων είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους. Το Digital Opportunities Foundation δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση τους με την προστασία δεδομένων ή άλλους νομικούς κανονισμούς. Το Stiftung Digitale Chancen καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο του είναι ενημερωμένο, πλήρες και σωστό. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η εμφάνιση σφαλμάτων. Το Stiftung Digitale Chancen δεν φέρει ευθύνη για τη συνάφεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που προσφέρεται στον ιστότοπο του, εκτός εάν το λάθος συνέβη από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε υλική ή μη υλική ζημιά σε τρίτα μέρη που προκαλείται από τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης ΙΙ

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2021-1-DE02-KA220-ADU-00002661